Διαδικασία αίτησης Ιθαγένεια της Αγίας Λουκίας


Διαδικασία αίτησης Ιθαγένεια της Αγίας Λουκίας


Η ιθαγένεια από το συμβούλιο επενδύσεων θα εξετάσει μια αίτηση για ιθαγένεια και το αποτέλεσμα μπορεί είτε να χορηγήσει, να αρνηθεί είτε να καθυστερήσει για αιτία, μια αίτηση για υπηκοότητα μέσω επενδύσεων. 
 • Ο μέσος χρόνος επεξεργασίας από την παραλαβή μιας αίτησης έως την κοινοποίηση του αποτελέσματος είναι τρεις (3) μήνες. Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αναμένεται ότι ο χρόνος επεξεργασίας θα είναι μεγαλύτερος από τρεις (3) μήνες, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος θα ενημερωθεί για τον λόγο της αναμενόμενης καθυστέρησης.
 • Η αίτηση υπηκοότητας με επένδυση πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για λογαριασμό του αιτούντος.
 • Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρωθούν στα Αγγλικά.
 • Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται με την αίτηση πρέπει να είναι στην αγγλική γλώσσα ή μια επικυρωμένη μετάφραση στην αγγλική γλώσσα.
  • Σημείωση: Ως επικυρωμένη μετάφραση νοείται μια μετάφραση που πραγματοποιείται είτε από επαγγελματία μεταφραστή, ο οποίος είναι επίσημα διαπιστευμένος σε δικαστήριο, κυβερνητική υπηρεσία, διεθνή οργανισμό ή παρόμοιο επίσημο ίδρυμα, ή εάν πραγματοποιείται σε χώρα όπου δεν υπάρχουν επίσημοι διαπιστευμένοι μεταφραστές, μια μετάφραση που πραγματοποιείται από μια εταιρεία της οποίας ο ρόλος ή η επιχείρηση επηρεάζει επαγγελματικές μεταφράσεις.

Διαδικασία αίτησης Ιθαγένεια της Αγίας Λουκίας

 • ΟΛΑ τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να επισυνάπτονται σε αιτήσεις προτού υποβληθούν σε επεξεργασία από τη Μονάδα.
 • Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από την απαιτούμενη μη επιστρέψιμη αμοιβή επεξεργασίας και δέουσας επιμέλειας για τον κύριο αιτούντα, τον / τη σύζυγό του και ο ένας από τον άλλο που εξαρτάται από τα προσόντα.
 • Τα ελλιπή έντυπα αίτησης θα επιστραφούν στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
 • Σε περίπτωση που έχει δοθεί αίτηση για υπηκοότητα με επένδυση, η Μονάδα θα ειδοποιήσει τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ότι πρέπει να καταβληθεί η κατάλληλη επένδυση και τα απαιτούμενα τέλη κρατικής διοίκησης πριν από τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Ιθαγένειας.
 • Σε περίπτωση απόρριψης μιας αίτησης, ο αιτών μπορεί, γραπτώς, να ζητήσει επανεξέταση από τον Υπουργό.